Algemene Voorwaarden

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Datingsite: de ondernemer die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald Lidmaatschap aangaat met de Datingsite.
Deelnemers: de andere Consumenten die een overeenkomst hebben gesloten met de Datingsite.
Website: het online platform waar de in artikel 1.1. omschreven dienstverlening plaatsvindt.
Lidmaatschap: de overeenkomst tussen een Datingsite en een Consument die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling van Lidmaatschapsgeld.
Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van de Datingsite met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens https://www.bi-mannen.com/legal/privacy.

ARTIKEL 1 - DIENSTVERLENING
1. De dienstverlening van de Datingsite bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online
matchen van Deelnemers die op grond van door de Datingsite vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. De Datingsite geeft op haar website een globaal
inzicht in deze indicatoren.
2. De Datingsite geeft geen garantie op succes of op een relatie.
3. De Datingsite is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de
automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het
aanbod.
4. De Datingsite kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale
leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Datingsite af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
5. Op Bi-Mannen.com worden de volgende aanvullende eisen gesteld:
- Minimale leeftijd minimaal 18 jaar.
6. De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald
Lidmaatschap. De Datingsite informeert de Consument vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen.
7. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode. De Datingsite geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap.
8. De Datingsite kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen.
9. De Datingsite is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

ARTIKEL 1.1 - Prijzen

  • 1 maand: 9,95€
  • 3 maanden: 21,95€
  • 6 maanden: 39,95€
  • 12 maanden: 59,95€

Onze lidmaatschappen worden nooit automatisch verlengt.

ARTIKEL 2 – BESCHIKBAARHEID DIENSTVERLENING
1. De Datingsite spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. De Datingsite kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van
de diensten.
2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal de Datingsite dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.


ARTIKEL 3 - GEDRAG VAN CONSUMENTEN
1. Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem
bijvoorbeeld verboden om:
− bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar de Datingsite;
− onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
− teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
- Seksueel ongeoorloofd gedrag zoals: kinderporno, seks met dieren enzoverder
- Promoten van "Golden showers" kunnen we niet toestaan
- publiek uitvechten van ruzies
2. Het is de Consument bovendien niet toegestaan om:
− onwaarheden in het profiel te vermelden;
− meerdere profielen per persoon in te vullen;
− commerciële informatie te verspreiden;
− schade of hinder aan andere Deelnemers of de Datingsite toe te brengen;
− racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
− informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer;
− inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk.
− Openlijk uiten van kritiek binnen de website over de datingsite. Heb je een mening? Gebruik dan ons feedback formulier

3. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan de Datingsite het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct
aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Datingsite stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden.
4. De Consument accepteert dat de Datingsite als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

ARTIKEL 4 - KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING
1. Als een Datingsite een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. De Datingsite spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
2. De Datingsite spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Datingsite. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

ARTIKEL 5 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
1. Op het gebruik van de Datingsite zijn de Privacyvoorwaarden van de Datingsite van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. De Datingsite houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
2. Als er bij de Datingsite een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is de Datingsite gerechtigd om kennis te nemen van de via de Datingsite tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. De Datingsite werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID
1. De Consument is tegenover de Datingsite aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.


ARTIKEL 7 - OPZEGGING CONSUMENT
1. Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode.
5. De Consument heeft 14 dagen na het aangaan van het Lidmaatschap de mogelijkheid om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Als de Consument hiervan gebruik maakt, maar de
Consument heeft in deze periode al daadwerkelijk gebruik gemaakt van de betaalde dienstverlening van de Datingsite, dan is de Datingsite gerechtigd om een redelijk
bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het abonnementsgeld voor de periode van 1 maand. De Datingsite vraagt de Consument nadrukkelijk om toestemming om de dienstverlening reeds in te laten gaan voordat de herroepingstermijn is verstreken en wijst de Consument hierbij op de hoogte van het bedrag dat in rekening zal worden gebracht als de consument toch herroept.

ARTIKEL 8 - CONTACTGEGEVENS EN KLACHTENREGELING
De Datingsite zal binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden. Hieronder staan onze contactgegevens.

ARTIKEL 9 - AANVULLENDE BEPALINGEN EN WIJZIGINGEN
De consument neemt alsook kennis van onze gedragscode en verklaart zich hiermee akkoord.